Regulamin sklepu

Definicje

 1. Sklep online, Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem wedkarstwo24.com
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu online, będący integralną częścią Umowy
 3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin
 4. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający
 5. Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu online: Ewa Kapuścińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AM pro Ewa Kapuścińska, ul. Kościuszki 23 lok. 20, 62-800 Kalisz, NIP: 618-000-43-90, REGON: 360601427
 6. Kupujący – Osoba, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu online
 7. Produkt(y) – towary sprzedawane przez Sprzedającego w Sklepie online: prasa, filmy DVD, odzież, gadżety promocyjne

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§1

 1. Kupujący akceptuje Regulamin.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument.
 4. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§2

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie pod numerem +48 602 690 400, e-mailem – redakcja@wedkarstwo24.com. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

§3

Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Produktów. Sprzedawane Produkty wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu. Podawane ceny dotyczą jednej sztuki Produktu danego rodzaju.

Rozdział II
Procedura zakupu

§4

 1. Treści zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący składa Sprzedającemu ofertę nabycia Produktów (Zamówienie).
 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Sprzedającego.

§5

 1. Kupujący składa Zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. W formularzu Kupujący wskazuje Produkt, który chce zamówić. Kupujący podaje także następujące dane: imię, nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności. Dodatkowo, w razie potrzeby, Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
 3. Akceptowane przez Sprzedającego Zamówienie zostaje potwierdzone e-mailem. Potwierdzenie oznacza, że Sprzedający przyjął je do realizacji.
 4. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Produktach, cenie i terminie realizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.
 5. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmian Produktów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.
 6. Sprzedający jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Kupującego danych. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Sprzedający może powstrzymać się od realizacji zamówienia, aż do ich wyjaśnienia. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.
 7. Treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

Rozdział III
Procedura zakupu dla przedsiębiorców

§6

 1. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą sprzedaży na rzecz podmiotów nie będących konsumentami.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w zakresie, w jakim Strony nie umówiły się inaczej.
 3. Postanowienia innych rozdziałów Regulaminu mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym rozdziale.
 4. Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 661 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

§7

Kupujący pod rygorem utraty uprawnienia do reklamacji Produktu, powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej doręczenia, oraz dokonać przeglądu zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki lub niewłaściwej zawartości jakościowej lub ilościowej przesyłki, Kupujący powinien przy udziale osoby doręczającej sporządzić protokół oględzin przesyłki, określający wykryte nieprawidłowości, chyba, że sporządzenie protokołu było niemożliwe.

Rozdział IV
Płatności i dostawa

§8

 1. Ceny Produktów podane są na stronach Sklepu. Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Koszty przesyłki zależne są od rodzaju dostawy i zamówienia wybranego przez Kupującego i określone są na stronach Sklepu.
 3. Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu Sprzedającego.

§9

Kupujący przedpłaca należność za Produkt i przesyłkę:

a. dokonując płatności za pośrednictwem tradycyjnego przelewu, na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 87 1910 1048 2410 6206 8770 0001 w Deutsche Bank Polska

lub

b. dokonując płatności za pośrednictwem przelewu internetowego, obsługiwanego przez system Przelewy24.

§10

 1. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Kupujący powinien skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Kupujący powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i o ile to jest możliwe, przy jej udziale sporządzić protokół szkody. Brak protokołu nie stanowi przeszkody dla wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 3. Termin dostawy wynosi od 1 do 7 dni. Termin dostawy jest liczony od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

Rozdział V
Ochrona konsumenta

§11

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Produkt nie nosi śladów użytkowania ani nie został w żaden sposób zniszczony.
 2. Warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu jest wypełnienie formularza i przesłanie go wraz z kserokopią dowodu zakupu (ew. potwierdzenia nadania przelewu bankowego lub potwierdzenia płatności kartą płatniczą). Sklep odsyła dokument korygujący, a kupujący jest zobowiązany podpisać i odesłać ten dokument do sklepu. Na tej podstawie zostaną zwrócone koszty zakupu towaru bez kosztów przesyłki, które wcześniej poniósł sklep.
 3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w Ustawie,

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f. dostarczania prasy,

g. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

 1. Zwracany Produkt należy odesłać, w oryginalnym opakowaniu. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Rozdział VI
Reklamacje

§12

Reklamacje dotyczące Produktów powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej oraz opisać przyczyny reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), a także w formie e-maila.

Rozdział VII
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

§13

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sklep online.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO”.
 3. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do:

a. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b. uzyskania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

c. żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,

d. żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia RODO),

e. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia RODO,

f. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 Rozporządzenia RODO.

 1. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e (interes lub zadania publiczne) lub f (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 3. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.
 4. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 5. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres e-mail: sklep@karpmania.com
 6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod tym adresem.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§14

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Sklepie i nie mają mocy wstecznej, co oznacza, w szczególności, że nie stosuje się ich do wcześniej zawartych Umów.