Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie informujemy Cię o najważniejszych zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności o podstawach, celu i zakresie przetwarzania, a także o zasadach dotyczących plików cookies pozyskanych przez serwis internetowy działający pod adresem wedkarstwo24.com (zwany dalej „Sklepem internetowym”).

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego i Właścicielem Sklepu internetowego jest AM pro Ewa Kapuścińska – zwana dalej „Administratorem”.

1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO”.

2. Bezpieczeństwo danych

2.1. Dokonując przetwarzania danych Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, zgodne z właściwymi przepisami prawa.

2.2. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Cel, podstawy prawne oraz zakres przetwarzania danych w sklepie internetowym

3.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Dane w tych celach przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia RODO. Dane osobowe gromadzone w celu wykonania umowy to: imię i nazwisko (nazwa firmy w przypadku klientów nie będących konsumentami), adres dostawy, adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, numer NIP (zakres maksymalny danych osobowych).

3.3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy Sklepu. Dane gromadzone w celach marketingowych to: imię i nazwisko (nazwa firmy w przypadku klientów nie będących konsumentami), adres poczty elektronicznej (zakres maksymalny danych osobowych).

3.4. Dane osobowe będą również przetwarzanie w celu prowadzenia ksiąg podatkowych. Dane w tym celu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO. Dane gromadzone w tych celach to: imię i nazwisko (nazwa firmy w przypadku klientów nie będących konsumentami), adres dostawy, adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, numer NIP (zakres maksymalny danych osobowych).

3.5. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających ze Sklepu internetowego są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania ze Sklepu, wykonania umowy sprzedaży lub przez okres wymagany przepisami prawa, na podstawie których Administrator jest zobowiązany do przechowywania ksiąg podatkowych. Po tym okresie dane to zostaną ze Sklepu usunięte. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane, gdy jest to:

– niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy,
– niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, tylko za zgodą Klienta.

3.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

4. Odbiorcy danych w sklepie internetowym

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego niezbędne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (np. Poczta Polska, firma kurierska, firma obsługująca płatności w Sklepie internetowym).

4.2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a. Poczta Polska, firma kurierska – w przypadku Klienta, który skorzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy towaru przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
b. podmioty obsługujące płatności – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,
c. biuro księgowe – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

5.1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do:

a. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b. uzyskania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
c. żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
d. żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia RODO),
e. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia RODO,
f. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 Rozporządzenia RODO.

5.2. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e (interes lub zadania publiczne) lub f (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

5.4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

5.5. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

5.6. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres e-mail: sklep@karpmania.com.

6. Cookies w sklepie internetowym

6.1. Sklep korzysta z plików cookies w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas składania Zamówienia, głównie w celu zapamiętania ustawień Klienta, takich jak:

a. towary dodane do koszyka,
b. rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.),
c. zachowania personalizacji strony, ustawień języka,
d. prowadzenia anonimowych statystyk osób odwiedzających stronę.

6.2. Cookies umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne”, które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie internetowym (są to tzw. „cookies stałe”). Osoba korzystająca ze Sklepu internetowego może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.

6.3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

6.4. Dokonywanie zakupów poprzez Sklep internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjne” i „stałe”. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą z serwisu Sklepu internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

6.5. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Postanowienia końcowe

7.1. Jakiekolwiek zapytania dotyczące polityki prywatności oraz danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: sklep@karpmania.com. Dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie na nie odpowiedzieć.

7.2. Z Administratorem można również skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej: ul. Kościuszki 23 lok. 20, 62-800 Kalisz lub pod numerem telefonu: +48 602 690 400.